25 listopada - Światowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jednocześnie tego dnia rozpoczyna się cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt pod nazwą „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Akcja ta została zainicjowana w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute. W tym roku obchodzimy 29-tą edycję tej kampanii. Jej koniec wypada 10 grudnia, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te nie są przypadkowe. Celem kampanii jest podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.Symbolem tegorocznej edycji jest kolor pomarańczowy.

Głównym celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in. poprzez podnoszenie świadomości społeczności na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, inicjowanie dyskusji na ten temat. Wśród kolejnych celów należy także zwrócić uwagę na wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy, wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych. To co każdy/każda z nas może zrobić to wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet oraz tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W tym roku, pod hasłem „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!” szczególną uwagę poświęcono trzem aspektom:

 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami
 • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy
 • Przemoc w sytuacji pandemii

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 na świecie wpłynęła bardzo negatywnie na sytuację kobiet i zdecydowanie ją pogorszyła. Już w kwietniu br. raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Women at the core of the fight against COVID-19 crisis” donosił, że „można się spodziewać, iż ograniczenia w podróżowaniu, domowe kwarantanny, zamykanie szkół i przedszkoli oraz zwiększenie się zagrożenia starszych członków rodziny nałożą na kobiety dodatkowe ciężary, nawet jeśli będą one przebywać stale w domach ze swymi partnerami i – jak można przewidywać – będą podejmować pracę na odległość”. Ten sam raport ostrzega równocześnie, że sytuacja zamknięcia niesie potencjalną groźbę wyzyskiwania i wykorzystywania kobiet oraz dopuszczania się wobec nich aktów przemocy, co zdarzało się podczas poprzednich podobnych kryzysów oraz na początku obecnej epidemii w Chinach. Zmiana trybu pracy na zdalną, jej ograniczenie lub całkowita jej utrata zamknęły kobiety w domu. Bezrobocie i niepewność ekonomiczna, ograniczone warunki życia z powodu izolacji społecznej stały się zapalnikiem w relacjach domowych. ONZ donosi o niepokojącym wzroście wielu form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zwłaszcza fizycznych, psychicznych, seksualnych i ekonomicznych w okresie pandemii. Szczególną grupą kobiet, które są najbardziej bezbronne wobec przemocy są kobiety z niepełnosprawnościami. Fundacja Autonomia informuje, że „kobiety z niepełnosprawnościami są 10-krotnie bardziej narażone na przemoc, a dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć często są przyczyną niepełnosprawności.”

Co możemy zrobić indywidualnie?

 •     oznacz na pomarańczowo swoje media społecznościowe,
 •          napisz o akcji „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”,
 •     rozejrzyj się wokół siebie, czy w Twoim otoczeniu ktoś potrzebuje wsparcia, czy ktoś może być narażony na przemoc, zareaguj,
 •        przekaż darowiznę na rzecz lokalnej lub krajowej organizacji wspierającej działalność na rzecz przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet (np. Centrum Praw Kobiet) lub usługi infolinii
 •        mów o zjawisku cyberprzemocy wobec kobiet,
 •       dowiedz się, gdzie kobiety i dziewczęta w Twojej społeczności mogą uzyskać pomoc i promuj te działania korzystając z mediów społecznościowych,
 •   podejmij osobiste zobowiązanie, że nie będziesz tolerować ani akceptować przemocy wobec kobiet i głośno o tym mów, sprzeciwiaj się każdej formie przemocy,
 •   rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi na temat negatywnego wpływu przemocy wobec kobiet na jednostki i społeczności, uświadamiaj,
 •    dowiedz się o przyczynach i konsekwencjach przemocy wobec kobiet,
 •    działaj na rzecz zwiększenia funduszy na zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym finansowania schronisk i numerów interwencyjnych,
 •       po prostu nie bądź obojętna/obojętny.

Organizacja Center for Women’s Global Leadership, korzystając z siły kampanii „16 Dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć” „wsparła naciski, które zaowocowały przyjęciem w czerwcu 2019 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) prawnie wiążącej konwencji, mającej na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu, w świecie pracy. Konwencja zawiera wytyczne dla rządów, pracodawców i związków zawodowych, jak identyfikować i eliminować zachowania dyskryminacyjne oraz jak zajmować się dyskryminującymi skutkami nierównych stosunków władzy, które leżą u podstaw przemocy ze względu na płeć.” Działanie ma moc!

Więcej o akcji „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć” możecie przeczytać na stronie:

http://kampania16dni.pl/o-kampanii/kampania-2020/

lub na stronie ONZ:

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women 

Autor: Kasia Wdowiak- Woźny

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial