KONFERENCJA KOBIETY LASU- KAPITALNIE

4. konferencja już za nami. Szukając jej tytułu nadeszła trafiona propozycja naszej koleżanki z Nadleśnictwa Sucha a mianowice: Kobiety w lesie – kaptalnie (bo tu przecież o TEN kapitał chodzi).

Program ambitny, aktualny. Prelegencji jednakowoż doświdczeni, zdystansowani i ze wszech miar właściwi. Pani Agnieszka Bilińska, Dyrektor Zarządzająca Vital Voices Polan aprezentowała ideę mentoringu – rozwój, odktywanie potencjału przyódczego kobiet poprzez inspirowanie, stymulowanie, przywództwo (cytat za autorką).

Panie Anna Krzyżanowska i Małgorzata Błyskun, Nadleśnicze Nadleśnictwa Iława i Wipsowo opowiedziały swoją drogę do dziś… Każda z nich powoływała sie na ciężką pracę, wyrzeczenia i deternimację, jednak bez wsparcia bliskich, bez wiary we własne siły – taki finał wydaje się im być niemożliwy.

Wszystkie z uczesniczek konferencji doczekałyśmy się także Pana Adama Wasiaka, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się na strategii Lasów Pastwowych, koncepcji przebudowy modelu zarządzania zasobami ludzkimi.

Pan Mariusz Turczyk, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowch podsumował kompanię społeczną „Postrzeganie Lasów Państwowych” oraz zaprezentował koncepcję obchodów 90- lecia LP. 

Kolejny dzień to także wielkie podsumowanie Gender Index w LP – Pani dr Ewa Lisowska z SGH oraz dr hab.inż. Wiesława Ł. Nowacka omówiły wyniki projektu badawczego “Analiza ograniczeń szans rozwoju kapitału ludzkiego w leśnictwie”. Ca łość opracowania jest do pobrania ze strony Intranetu zakładka Kadry, materiały do pobrania. 

Tu z tego miejsca pragniemy bardzo podziękować za pomoc w organizacji konferencji CILP. Bez Waszego zaangażowania i udziału całość przedsięwzięcia okazałaby się bardzo trudna do zrealizowania.

A konkurs na najliczniej reprezentowaną jednostkę wygrało NADLEŚNICTWO TYCHOWO.

Gratulujemy 🙂

Z wizytą w DGLP

NOTATKA ZE SPOTKANIA KIEROWNICTWA LP Z DELEGACJĄ STOWARZYSZENIA KOBIET LASU

W dniu 5-07-2013 z inicjatywy Zarządu SKL odbyło się spotkanie delegacji członkiń
z Dyrektorem Generalnym Adamem Wasiakiem. W spotkaniu wzięły udział również Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Agnieszka Grzegorczyk oraz Dyrektor Biura DG Zofia Chrempińska.
Ze strony SKL obecne były wszystkie członkinie zarządu: Barbara Niebrzydowska, Wioletta Koper-Staszowska, Anna Struś-Płociszko, Liliana Armatys, Izabela Pigan oraz Dorota Bogdańska reprezentująca Komisję Rewizyjną i Magdalena Lisiecka-Ozimińska.

Po krótkim przedstawieniu stosowanych w wielu firmach dobrych praktyk w zakresie promowania rozwoju zawodowego kobiet i wynikających z tego korzyści dla firm – zarówno w sferze wydajności, jak i pozytywnego wizerunku – a także aktualnej sytuacji w kobiet w Lasach Państwowych, podjęto dyskusję nad możliwością zintensyfikowania współpracy pomiędzy SKL a LP.

Z przedstawionych przez Dyrektora Generalnego informacji wynika, że Lasy Państwowe są na etapie opracowywania strategii oraz kształtowania polityki personalnej, w którą można włączyć także kwestie zwiększania udziału kobiet pracujących w LP oraz programy adresowane w szczególności do nich. Podsumowaniem prowadzonych prac będzie konferencja organizowana przez DGLP dla nadleśnictw, planowana na 23 października br. Ustalono, że do SKL wystosowane zostanie zaproszenie do wzięcia udziału w planowanej konferencji, natomiast Zarząd Stowarzyszenia poprosił o patronat honorowy oraz wygłoszenie referatu na temat polityki personalnej przez Dyrektora Generalnego na konferencji organizowanej przez SKL w dniach 24-25 października br.

W odniesieniu do przygotowywanego systemu szkoleń poruszony został temat systemu szkoleń adresowanych do pracownic LP, w tym zwłaszcza programu mentoringowego dla pań chcących rozwijać swoją karierę w Lasach Państwowych. Będzie on prowadzony przez SKL, jednak realizacja takiego systemu szkoleń, jako wspólnego przedsięwzięcia LP i SKL mogłoby znacząco zwiększyć jego zasięg
i liczbę przeszkolonych osób. Propozycja ta uzyskała wstępną akceptację Dyrektora, z zastrzeżeniem konieczności opracowania szczegółowych rozwiązań. Zgodnie z sugestią Dyrektor Zofii Chrempińskiej, partnerem w realizacji takiego projektu mógłby być CILP.

Nawiązując do przedstawionych w ubiegłym roku postulatów Walnego Zebrania SKL podniesiono problem udziału kobiet w lasach w powoływanych zespołach zadaniowych. Obecne na zebraniu przedstawicielki SKL zwracały uwagę, że faktyczny udział w podejmowaniu decyzji zapewnia co najmniej 30-procentowy udział kobiet we wszelkich gremiach decyzyjnych. Ze względu na odchodzenie od procedur konkursowych, nieaktualne stało się zapewnianie obecności kobiet w komisjach konkursowych, natomiast możliwe jest zwiększenie ich udziału w procesie rekrutacji i tworzenia kadry rozwojowej.

Poruszono problem przygotowywanych zmian w umundurowaniu i uwzględnieniu w nim kobiecych wariantów. Zgodnie z zapewnieniami Dyrektora Generalnego obecny projekt jest w znacznie większym stopniu „przyjazny kobietom”.

Dyrektor Zofia Chrempińska poinformowała delegację o stanie procedowania w sprawie nowelizacji ustawy o lasach i swojej szczególnej uwadze w kwestii ujęcia w niej propozycji SKL dotyczącej możliwości podejmowania pracy w Służbie Leśnej w niepełnym wymiarze czasu dla kobiet w lasach

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial