Z wizytą w DGLP

NOTATKA ZE SPOTKANIA KIEROWNICTWA LP Z DELEGACJĄ STOWARZYSZENIA KOBIET LASU

W dniu 5-07-2013 z inicjatywy Zarządu SKL odbyło się spotkanie delegacji członkiń
z Dyrektorem Generalnym Adamem Wasiakiem. W spotkaniu wzięły udział również Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Agnieszka Grzegorczyk oraz Dyrektor Biura DG Zofia Chrempińska.
Ze strony SKL obecne były wszystkie członkinie zarządu: Barbara Niebrzydowska, Wioletta Koper-Staszowska, Anna Struś-Płociszko, Liliana Armatys, Izabela Pigan oraz Dorota Bogdańska reprezentująca Komisję Rewizyjną i Magdalena Lisiecka-Ozimińska.

Po krótkim przedstawieniu stosowanych w wielu firmach dobrych praktyk w zakresie promowania rozwoju zawodowego kobiet i wynikających z tego korzyści dla firm – zarówno w sferze wydajności, jak i pozytywnego wizerunku – a także aktualnej sytuacji w kobiet w Lasach Państwowych, podjęto dyskusję nad możliwością zintensyfikowania współpracy pomiędzy SKL a LP.


Z przedstawionych przez Dyrektora Generalnego informacji wynika, że Lasy Państwowe są na etapie opracowywania strategii oraz kształtowania polityki personalnej, w którą można włączyć także kwestie zwiększania udziału kobiet pracujących w LP oraz programy adresowane w szczególności do nich. Podsumowaniem prowadzonych prac będzie konferencja organizowana przez DGLP dla nadleśnictw, planowana na 23 października br. Ustalono, że do SKL wystosowane zostanie zaproszenie do wzięcia udziału w planowanej konferencji, natomiast Zarząd Stowarzyszenia poprosił o patronat honorowy oraz wygłoszenie referatu na temat polityki personalnej przez Dyrektora Generalnego na konferencji organizowanej przez SKL w dniach 24-25 października br.

W odniesieniu do przygotowywanego systemu szkoleń poruszony został temat systemu szkoleń adresowanych do pracownic LP, w tym zwłaszcza programu mentoringowego dla pań chcących rozwijać swoją karierę w Lasach Państwowych. Będzie on prowadzony przez SKL, jednak realizacja takiego systemu szkoleń, jako wspólnego przedsięwzięcia LP i SKL mogłoby znacząco zwiększyć jego zasięg
i liczbę przeszkolonych osób. Propozycja ta uzyskała wstępną akceptację Dyrektora, z zastrzeżeniem konieczności opracowania szczegółowych rozwiązań. Zgodnie z sugestią Dyrektor Zofii Chrempińskiej, partnerem w realizacji takiego projektu mógłby być CILP.

Nawiązując do przedstawionych w ubiegłym roku postulatów Walnego Zebrania SKL podniesiono problem udziału kobiet w lasach w powoływanych zespołach zadaniowych. Obecne na zebraniu przedstawicielki SKL zwracały uwagę, że faktyczny udział w podejmowaniu decyzji zapewnia co najmniej 30-procentowy udział kobiet we wszelkich gremiach decyzyjnych. Ze względu na odchodzenie od procedur konkursowych, nieaktualne stało się zapewnianie obecności kobiet w komisjach konkursowych, natomiast możliwe jest zwiększenie ich udziału w procesie rekrutacji i tworzenia kadry rozwojowej.

Poruszono problem przygotowywanych zmian w umundurowaniu i uwzględnieniu w nim kobiecych wariantów. Zgodnie z zapewnieniami Dyrektora Generalnego obecny projekt jest w znacznie większym stopniu „przyjazny kobietom”.

Dyrektor Zofia Chrempińska poinformowała delegację o stanie procedowania w sprawie nowelizacji ustawy o lasach i swojej szczególnej uwadze w kwestii ujęcia w niej propozycji SKL dotyczącej możliwości podejmowania pracy w Służbie Leśnej w niepełnym wymiarze czasu dla kobiet w lasach

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial